سمپاش پشتی موتوری

سمپاش 768

سمپاش پشتی موتوری
دارای دو لانس و نازل سمپاشی
با موتور ۲۶ سی سی
سمپاش, سمپاش موتوری,