قطعات محور و چرخ /کد تصویر 4-900

قطعات محور و چرخ /کد تصویر ۴-۹۰۰