قطعات محور و روتیواتور /کد تصویر 3-900

قطعات محور و روتیواتور /کد تصویر ۳-۹۰۰