نقشه فنی مجموعه مخزن و سیستم سوخت رسانی / کد تصویر 13-168

نقشه فنی مجموعه مخزن و سیستم سوخت رسانی / کد تصویر ۱۳-۱۶۸