نقشه فنی مجموعه هواکش/ کد تصویر 11-168

نقشه فنی مجموعه هواکش/ کد تصویر ۱۱-۱۶۸