همه مقالات و مطالب

راهنمای استفاده از اره موتوری-زنجیری

راهنمای استفاده از اره موتوری-زنجیری

اره زﻧﺠﻴﺮی ( Chain saw )

اره زﻧﺠﻴﺮی  – موتوری وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺮﮐﺖ ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر (اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻳﺎ ﺑﺮﻗﯽ) ﺑﺮ روی ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﺮش ﭼﻮب را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮس ﮐﺮدن درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه، ﺑﺮﻳﺪن درﺧﺘﺎن ﺧﺸﮏ، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن، ﻗﻄﻊ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ درﺧﺖ در ﺟﻨﮕﻞ ﻳﺎ ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب، ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻴﺰم از درﺧﺘﺎن و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

 

 

اﻧﻮاع اره موتوری زنجیری :

اره موتوری ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ دارای اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺳﻪ ﻧﻮع اﺻﻠﯽ اره زﻧﺠﻴﺮی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱ــ اره موتوری ﺑﺮای ﮐﺎر در ﺟﻨﮕﻞ:

اﻳﻦ اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻨﮕﻞ داری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ زﻧﯽ و اﻧﺪاﺧﺘﻦ درﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲ــ اره موتوری  وﻳﮋه ﻫﺮس:

اﻳﻦ اره زﻧﺠﻴﺮی دارای ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای درﺧﺘﺎن ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮس و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻴﺰم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

۲ــ اره موتوری دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ :

اﻳﻦ اره  زﻧﺠﻴﺮی وﻳﮋه اﻧﺪاﺧﺘﻦ درﺧﺖ اﺳﺖ و دارای ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اره زﻧﺠﻴﺮی از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮان ﻣﺤﺮک ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ی اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﯽ و اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو ﻧﻮع در ﺑﺨﺶ اﺟﺰای اره زﻧﺠﻴﺮی ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﺟﺰای اره زﻧﺠﻴﺮی:

اره زﻧﺠﻴﺮی از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ و واﺣﺪ ﺑﺮش ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻤﻞ ﺑﺮش در اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺠﻴﺮی ﮐﻪ دارای ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻴﺰ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 

ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻮر، اﻫﺮم ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه و اﻳﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮان اره زﻧﺠﻴﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ.

واﺣﺪ ﺑﺮش از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ زﻧﺠﻴﺮ و ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨما ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

ﻣﻮﺗﻮر:

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اره زﻧﺠﻴﺮی ﻳﮏ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺑﺎ ﺣﺠﻤﯽ در ﺣﺪود ٣٠ اﻟﯽ ١٢٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺗﻮر دو زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای اره ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺗﻮان و دور ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ  وزن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻮﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻨﺰﻳﻦ و روﻏﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ٢٠ ﻳﺎ ٢۵ ﺑﻪ ١ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﺤﻴﺢ   آن در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻫﺮ اره ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. دور اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از ٣ ﺗﺎ ۴ ﻫﺰار

دور در دﻗﻴﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﻗﺪرت آن ﻫﺎ ١/۵ ﺗﺎ ٨/۵ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺗﻮر از ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﻳﺎ ﮐﻨﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻗﺮار دارد. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر از ٠/۵ ﺗﺎ ١/۵ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎرﺑﺮاﺗﻮر اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ از ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺘﻪ ای ﻳﺎ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ اره را در ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان و ﮐﻨﺘﺮل:

ﮐﻼچ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮان ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﻪ ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ و زﻧﺠﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺗﺼﺎل ﮐﻼچ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﻫﻢ دور اﺳﺖ. ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎی ﮐﻼچ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دور ﻣﻮﺗﻮر (ﺑﻴﺶ از ٢٠٠٠ دور در دﻗﻴﻘﻪ) از ﻣﺤﻮر وﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺑﻪ لنت ﮐﻼچ ﮐﻪ اسپراکت زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﺮک زﻧﺠﻴﺮ اره ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ. اﻳﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺮﺧﺶ اسپراکت زﻧﺠﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻧﺪه ﻫﺎی اسپراکت زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

 

ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دور ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ (ﮐﻢ ﺷﺪن ﮔﺎز ﻳﺎ ﮔﻴﺮ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ) ﮐﻔﺸﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد. وﺟﻮد ﮐﻼچ ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺿﻤﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن اﻧﺘﻘﺎل دور، دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﺮک اره زﻧﺠﻴﺮی در دو ﻧﻮع اسپراکت ﺳﺎﺩﻩ و اسپراکت با چرخدنده زنجیر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اسپراکت زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﺮک ﺳﺎده دارای دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻬﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮ درﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻄﺢ ﭘﻬﻦ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺠﻴﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻴﺎر ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. اسپراکت زﻧﺠﻴﺮ ﺳﺎده روی ﻃﻮﻗﻪ ﮐﻼچ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ

 

ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﻫﺎی رﻳﻨﮓ دار ﺷﺒﻴﻪ ﻳﮏ ﭼﺮخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻴﻦ دو رﻳﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. رﻳﻨﮓ ﻫﺎ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮ را ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. زﺑﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﻮاره زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ درﮔﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺮده  ﭼﻮب ﻫﺎ، ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﯽ روی ﺳﻄﻮح رﻳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ رﻳﻨﮓ دار روی ﻳﮏ ﺗﻮﭘﯽ زﺑﺎﻧﻪ دار ﮐﻪ روی ﻃﻮﻗﻪ ﮐﻼچ ﺟﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺮخ  زﻧﺠﻴﺮ رﻳﻨﮓ دار ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺗﺮاز ﺷﻮد .

 

ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻳﻤﻨﯽ:

ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻣﻮارد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی زﻧﺠﻴﺮ، ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ. ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﻟﮕﺪ زدن اره زﻧﺠﻴﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻳﻊ اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻘﺐ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدو  ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺒﺎره ﺑﺎ ﭼﻮب ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ در زﻣﺎن ﻟﮕﺪ زدن ﻳﺎ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺮ روی اره زﻧﺠﻴﺮی ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽاز آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ ــ  ﺗﺮﻣﺰ زﻧﺠﻴﺮ :  اﺑﺰاری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظ دﺳﺖ ﺟﻠﻮ در زﻣﺎن ﻟﮕﺪ زدن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ب ــ ﺗﺮﻣﺰ زﻧﺠﻴﺮ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﯽ:  ﺗﺮﻣﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻟﮕﺪ زدن ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

پ ــ  ﺣﻔﺎظ دﺳﺖ ﺟﻠﻮ:  ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮ و زﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺳﺮﺧﻮردن

دﺳﺖ از روی دﺳﺘﻪ، دﺳﺖ را از ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ت  ــ  ﻣﻬﺎر زﻧﺠﻴﺮ:  وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎره ﺷﺪن ﻳﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن آن

از رﻳﻞ ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ.

ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ (تیغه زنجیر صفحه زنجیر)

ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ زﻧﺠﻴﺮ آن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ راﺣﺖ زﻧﺠﻴﺮ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ

 

 

دو ﻃﺮف ﺗﻴﻐﻪ زنجیر  دارای رﻳﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻴﺎر ﺑﻴﻦ دو رﻳﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺠﻴﺮ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اﻧﺤﺮاف زﻧﺠﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد

ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮﻳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺸﺶ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻃﻮل ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر از ٣٠ ﺗﺎ ١٢٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ

.

 

ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎی زنجیر  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻧﻮک دو ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 ــ ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮک ﺻﻠﺐ :

از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ و زﻧﺠﻴﺮ در ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻴﻐﻪ دارای ﻻﻳﻪ ای ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻌﺎﻋﯽ در ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ اﺳﺖ. ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮک ﺻﻠﺐ در دو ﻧﻮع ﭘﻬﻦ و ﺑﺎرﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ــ ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮک ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ دار: 

در اﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪ، زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮک ﺻﻠﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺗﻴﻐﻪ اﺻﻄﮑﺎک را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺗﻮان ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ در دو ﻧﻮع ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ــ زﻧﺠﻴﺮ:

ﺑﺎ ﮔﺮدش زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ دور ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد آن ﺑﺎ ﭼﻮب ﻋﻤﻞ ﺑﺮش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻃﻮل و ﮔﺎم زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اره زﻧﺠﻴﺮی و ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺑﺮش ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﺑﺮش ﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

زنجبر از اجزایی که در شکل زیر نشان داده شده است تشکیل میشود.

ــ ﮔﻮﺷﻮاره رﻧﺪه:

زﻧﺠﻴﺮ اره دارای ﮔﻮﺷﻮاره  ﻫﺎی رﻧﺪه ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻮاره رﻧﺪه دارای ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ و ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ زاوﻳﻪ ﻇﺮﻳﻔﯽ ﺗﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺗﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ، رﻧﺪه را در ﭼﻮب ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺎری دﻳﻮاره ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮش را ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻧﻮک رﻧﺪه ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﻮب را ﻣﯽ ﺑﺮد. رﻧﺪه دارای ﻳﮏ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎر آن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار ﭼﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺰش اﺳﺖ.

ــ ﮔﻮﺷﻮاره ﻣﺤﺮک :

زﺑﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﻮﺷﻮاره ﻣﺤﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  واﺳﻄﻪ آن ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﺮک، زﻧﺠﻴﺮ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ اﻧﺪازد. ﻗﻼب زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺮای روﻏﻨﮑﺎری ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮﺷﻮاره در ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ در ﺧﻮد روﻏﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ رﻧﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺷﻴﺎر ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد. زﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﻴﺎر ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ، زﻧﺠﻴﺮ را در راﺳﺘﺎی ﺗﻴﻐﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

ــ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی اﺗﺼﺎل:

ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی اﺗﺼﺎل، ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی ﻣﺤﺮک و رﻧﺪه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی رﻧﺪه را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺟﺰای زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺠﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻮب، رﻧﺪه ﮐﻪ ﻳﮏ در ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﭼﻮب ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ زﻧﺠﻴﺮ در ﭼﻮب را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻮب ﺑﺮﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻮب ﺑﺮﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﮐﺖ روان زﻧﺠﻴﺮ در ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ، آن  را ﺑﺎﻳﺪ روﻏﻨﮑﺎری ﮐﺮد. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در اﻏﻠﺐ اره ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ ﮐﻮﭼﮏ روﻏﻦ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوی ﺧﻮد را از ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﭘﻤﭗ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻴﺰ ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ. روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻧﺼﻒ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ روی زﻧﺠﻴﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ. اره زﻧﺠﻴﺮی در اﺑﻌﺎد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر و ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ اره زﻧﺠﻴﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول زیر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻳﮏ اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻗﯽ

ــ اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ:  

اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺪون دود و ﺳﺮ وﺻﺪا ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ٢٢٠ وﻟﺖ ﺷﻬﺮی و ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ از ١ ﺗﺎ ٣ ﮐﻴﻠﻮ وات و وزن آن ﻫﺎ از ١ ﺗﺎ ٨ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ.

 

در اﻳﻦ اره ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﺮای روﻏﻦ زﻧﺠﻴﺮ وﺟﻮد دارد. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺣﺪﺑﺮش در اﻳﻦ اره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮع اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﻴﺮ ﺑﻮدن دارای ﺳﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺰ از ﺳﻴﻢ ﺳﻴﺎری ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دور ﻗﺮﻗﺮه ای ﭘﻴﭽﻴﺪه است . استفاده می شود.

 

ـ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اره موتوری – زﻧﺠﻴﺮی:

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ اره موتوری اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرﺑﺮ از ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ را رﻋﺎﻳﺖ کند .

 

ﻟﺒﺎس اﻳﻤﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن دﻳﺪ ﺑﺎﻻ
  • ﭼﮑﻤﻪ اﻳﻤﻨﯽ ﻗﻮی (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻮﻻدی ﭘﻨﺠﻪ) ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای زاﻧﻮ و ﮐﻔﻪ ﺿﺨﻴﻢ ﺿﺪ ﺳﺮش.
  • دﺳﺘﮑﺶ اﺧﺘﻴﺎری ﮐﻼه اﻳﻤﻨﯽﮔﻮش ﭘﻮش
  • ﻋﻴﻨﮏ اﻳﻤﻨﯽ
  • ﻟﺒﺎس اﻧﺪازه ﺑﺪن ﺷﻠﻮار ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮش

 

 

ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی :

 

ﻗﺒﻞ از ﮐﺎر ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﯽ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در

آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮوﻳﺲ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻳﺎ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻟﯽ، اره را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و از ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮدن

زﻧﺠﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ، اره را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺨﺰن را

ﺑﺪون ﺳﺮ رﻳﺰ ﺷﺪن ﭘﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻮاﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ از روﺷﻦ ﮐﺮدن اره زﻧﺠﻴﺮی در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻴﺪ.

اره زﻧﺠﻴﺮی را دور از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻳﺪ.

در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻴﺪ.

ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی در ﻧﻮر و دﻳﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻴﺪ.

در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ اره را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ اره زﻧﺠﻴﺮی ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ راه ﻧﺮوﻳﺪ.

 

ــ روﺷﻦ ﮐﺮدن اره زﻧﺠﻴﺮی:

اﻳﻤﻦ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن اره زﻧﺠﻴﺮی،ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن روی زﻣﻴﻦ و روﺷﻦ ﮐﺮدن آن در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﺸﻪ اره زﻧﺠﻴﺮی را دور از دﻳﮕﺮان روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ. اره زﻧﺠﻴﺮی را روی زﻣﻴﻦ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ.

 

روﺷﻦ ﮐﺮدن اره موتوری

١ ــ ﺗﺮﻣﺰ زﻧﺠﻴﺮ را درﮔﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ.

٢ ــ اره را روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

٣ ــ  ﻣﻮاﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ اره ﺑﻪ  وﻳﮋه ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻴﺪ.

۴ ــ  ﭘﺎی راﺳﺖ را در ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪ ﻋﻘﺐ و دﺳﺖ ﭼﭗ را روی دﺳﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

۵ ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻦ را در وﺿﻌﻴﺖ روﺷﻦ (ON) ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

۶ ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺳﺎﺳﺎت را در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ (Choke) ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

٧ ــ ﻃﻨﺎب اﺳﺘﺎرت را ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﮑﺸﻴﺪ.

٨ ــ ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن، ﺳﺎﺳﺎت را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ.

ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺳﺮوﻳﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری اره زﻧﺠﻴﺮی:

اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺮﺗﺐ اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺑﺎر درروز ﺟﺰو وﻇﺎﻳﻒ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﻳﺲ روزاﻧﻪ، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر روزاﻧﻪ اﺳﺖ.

ــ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺎری

اره را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ، ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ای ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮدن ﭘﺮه ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺗﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا را ﺑﺎ  ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮط آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺮای ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده کنید .

ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮﻳﻨﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

 

ــ ﺗﺮﻣﺰ زﻧﺠﻴﺮ

ﺗﺮﻣﺰ زﻧﺠﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻃﺮاف ﻟﻮﻻی ﺗﺮﻣﺰ را ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻣﺰ زﻧﺠﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ــ ﻣﻮﺗﻮر

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﻮا را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ درﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﺷﻤﻊ را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز آن را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

ـ زﻧﺠﻴﺮوﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ

زﻧﺠﻴﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﻴﺎر ﺗﻴﻐﻪ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﻨﺎﻓﺬ روﻏﻦ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ

ﺧﺎک و ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

از ﺧﻮب ﭼﺮﺧﻴﺪن ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮔﺮﻳﺴﮑﺎری ﮐﻨﻴﺪ.

ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻮد. ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﺳﻮﻫﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻴﺪ.

از ﻳﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﻋﻤﻮد ﺑﻮدن زاوﻳﻪ رﻳﻞ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﺪ. زﻧﺠﻴﺮ را ﺟﺎ زده و ﺗﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ زﻧﺠﻴﺮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ.

 

نحوه تنظیم کشیدگی زنجیر ( تنظیم شل و سفت نمودن زنجیر )

 

١ ــ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﺷﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

٢ ــ ﭘﻴﭻ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ زﻧﺠﻴﺮ را آن ﻗﺪر ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ زﻧﺠﻴﺮ از زﻳﺮ ﺗﻴﻐﻪ زنجیر ﺑﺎ ﺷﻴﺎر ﺗﻴﻐﻪ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ. زﻧﺠﻴﺮ در ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻔﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﻔﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را آزاداﻧﻪ از دور ﺗﻴﻐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﮐﺸﻴﺪ. زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ در

ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ ﮐﺸﻴﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

٣ ــ  زﻧﺠﻴﺮ را از دور ﺗﻴﻐﻪ ﺑﮑﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ زﻧﺠﻴﺮ از روی ﺗﻴﻐﻪ و ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻴﺮون نممی افتد  .

۴ ــ ﻧﻮک ﺗﻴﻐﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﺳﻔﺖ ﮐﻨﻴﺪ

 

ــ ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ:

زﻧﺠﻴﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ:

اره ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺮای ﺑﺮش ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎک اره از ذرات رﻳﺰ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

روی ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺎری ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.

ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت دارای اﺑﺰار وﻳﮋه و ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ زواﻳﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، از اﻳﻦ رو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ. وﻟﯽ در ﺻﻮرت در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری زﻧﺠﻴﺮ را ﺗﻴﺰ ﮐﺮد. ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺳﻮﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮای ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

 

ﻗﻄﺮ ﺳﻮﻫﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﮔﺎم زﻧﺠﻴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻧﺪه ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﻮد از ﺳﻮﻫﺎن ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺲ از آن از ﺳﻮﻫﺎن ﮐﻢ ﻗﻄﺮﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ

. راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮﻫﺎن اﺑﺰاری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻮﻫﺎن در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری از ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮﻫﺎن دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دو ﻧﻮع آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ در اره زﻧﺠﻴﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ:

در ﮐﻮرس ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری از ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﻮﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ.

ﻫﻨﺮ ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ، ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاده ﺑﺮداری اﺳﺖ.

زﻧﺠﻴﺮ روﻏﻨﯽ را ﺗﻴﺰ ﻧﮑﻨﻴﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن روﻏﻦ از زﻧﺠﻴﺮ، ﺑﺎ اره ﻣﻘﺪاری ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﺑﺒﺮﻳﺪ. ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن ﺗﻴﻐﻪ را ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و از ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

رﻧﺪه ﻫﺎ را از ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری ﮐﻨﻴﺪ.

رﻧﺪه ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و زاوﻳﻪ ﻣﺴﺎوی ﻫﻢ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺑﺮش ﻏﻴﺮ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ،  ﻟﺮزش ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮﻫﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮﻫﺎن روی ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ و ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

 

.

زﻧﺠﻴﺮ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻴﺰ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻗﻄﺮ ﺳﻮﻫﺎن را ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻮﻫﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻴﺪ.

ﺳﻮﻫﺎن ﮐﺎری را ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﮔﯽ ﻫﺎ از ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﻳﯽ و ﮐﻨﺎری اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ.

 

تنظیم  ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ:

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

— ﻣﺸﮑﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ

 

 

ﺑﻌﺪ از ٣ ﻳﺎ ۴ ﺑﺎر ﺗﻴﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﻴﺮ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه  ﻋﻤﻖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﮐﺎراﻳﯽ و ﻋﻤﺮ زﻧﺠﻴﺮ، ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل رﻧﺪه ﮐﻢ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ

 

ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه  ﻋﻤﻖ از ﺳﻮﻫﺎن ﺗﺨﺖ و راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻖ اﺑﺰارﻳﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ جلوگیرری می کند.