بستن
بستن
بستن
بستن
بستن

رینگ با پیستون کامل موتور دیزلی (۰۵۰) ۱۱-۴-۱۸۶

موجود نیست
رینگ با پیستون کامل موتور دیزلی (۰۵۰) ۱۱-۴-۱۸۶
بستن

رینگ با پیستون کامل موتور دیزلی (۰۲۵) ۱۱-۴-۱۸۶

موجود نیست
رینگ با پیستون کامل موتور دیزلی (۰۲۵) ۱۱-۴-۱۸۶
بستن

رینگ با پیستون کامل موتور دیزلی (۰) ۱۱-۴-۱۸۶

موجود نیست
رینگ با پیستون کامل موتور دیزلی (۰) ۱۱-۴-۱۸۶
بستن
بستن

سر سوپاپ کامل موتور گازوئیلی ۱۸۶

موجود نیست
سر سوپاپ کامل موتور گازوئیلی ۱۸۶ سه پیج
بستن

اسبک کامل موتور ۱۸۶Fدیزل (۱۹-۲-۱۸۶)

موجود نیست
اسبک کامل موتور ۱۸۶Fدیزل (۱۸۶-۲-۱۹) اسبک کامل موتور دیزل ۱۹-۲-۱۸۶   شناخت اسبک ( انگشتی )و معایب آن وظیفه اسبک
بستن
بستن
بستن
بستن
بستن
بستن
بستن
مكان گيرنده
بستن

گژ روغن موتور دیزل کد ۷-۱-۱۸۶

موجود نیست
گژ روغن موتور دیزل کد ۷-۱-۱۸۶ گژ روغن موتور دیزل کد ۷-۱ گژ روغن موتور دیزل  ۱۷۸-۱۸۶-۱۷۰-۱۸۸    کدکالا  ۷-۱